Czy na pewno wszystko wiesz o długach?

Dług – jest to niespłacona należność przypisana do wierzyciela. Dłużnikiem można nazwać osobę, która podpisała daną umowę, ale się z niej nie wywiązała. Można mówić o dłużniku np., gdy nie spłaca on kredytu. Wierzyciel może podjąć działania windykacyjne. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skuteczna windykacja.

Co to jest windykacja i czym się zajmuje?

Windykacja długówMoże ją dokonać przy spłaceniu swojego długo za pierwszym powiadomieniem od komornika. Jeśli natomiast nie wywiążemy się z naszej umowy polubownie komornik skieruję tą sprawę na drogę sądową. W tej sytuacji wierzyciel również może zwracać się do sądu o obciążenie dłużnika kosztami windykacji. Windykacja na koszt dłużnika zobowiązuję go do spłaty wierzycielowi całej całych kosztów windykacji. Długi możemy podzielić na dwie grupy: długi priorytetowe oraz długi nie priorytetowe. DŁUGI PRIORYTETOWE •Opłaty za wodę, prąd oraz gaz •Składki ubezpieczenia społecznego •Opłaty za abonament telewizyjny •Czynsz •Alimenty •Wszystkie kredyty zabezpieczone lub gwarantowane przez poręczyciela •Podatek gminny DŁUGI NIE PRIORYTETOWE •Kredyty bankowe nie zabezpieczone •Zadłużenia na kartach kredytowych •Zadłużenia u operatorów sieci komórkowej, oraz dostawców Internetu •Kredyty zaciągnięte w firmach oferujących szybką oraz krótkotrwałą pożyczkę •Zadłużenia wynikające z zakupów na raty •Przekroczenie debetu bankowego Jednym z rodzajów długów jest dług publiczny. Polega on na zadłużenie państwa wobec innego kraju, który w przeszłości pożyczył mu daną sumę pieniędzy na sfinansowanie deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy jest to sytuacja w której wydatki budżetowe państwa są wyższe niż jego dochody w danym czasie. Taki dług zaciąga się z następujących powodów: •Kredyty •Przyjęte depozyty •Zobowiązania wymagalne- są to zobowiązania, których termin płatności minął, a one nadal nie są zapłacone •Pożyczki, w tym papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona •Papiery wartościowe obejmujące wyłącznie na świadczenia pieniężne.

W krótką chwile wyjaśniliśmy Ci czym jest dług, jak je możemy dzielić oraz jakie mogą być konsekwencje nie spłacania go. Pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem wyjścia z długo jest polubowne załatwienie sprawy z wierzycielem.